MỤC ĐÍCH SỔ TAY PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH WELLSPRING SAIGON

Sổ tay Phụ huynh và Học sinh Wellspring Saigon là cẩm nang hướng dẫn các thủ tục, quy định và hoạt động thường ngày của học sinh Wellspring Saigon. Sổ tay là tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm mục đích định hướng cho học sinh Wellspring quy tắc ứng xử chuẩn mực.

Sổ tay này áp dụng cho tất cả phụ huynh và học sinh Tiểu học và Trung học. Nhà trường có thể hiệu chỉnh bất kỳ quy định nào trong sổ tay này khi có những phát sinh mới.

SỔ TAY PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH Tiểu học SỔ TAY PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC