Tổng Quan

Trường Phổ thông Liên cấp Mùa Xuân là một trong những chiếc nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài bằng sự tích hợp Chương trình Giáo dục Quốc tế – Việt Nam. Wellspring Saigon là ngôi nhà thứ hai, là nơi nâng cao nền tảng Trí lực – Tâm lực – Thể lực và khả năng cảm thụ nghệ thuật giúp học sinh có tầm nhìn Quốc tế và tâm hồn Việt Nam.

Giới Thiệu

Dự báo, đáp ứng nhu cầu phát triển về năng lực và trí tuệ của Thầy, Cô và Học sinh thông qua việc kết hợp giáo dục hiện đại với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ.

Liên Hệ