ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH - ENROLLMENT FORM
Chỉ dành cho Học sinh có năm sinh từ 2018 trở về trước. Quý vị Phụ huynh có con em sinh từ 2019 trở về sau vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyển sinh của Nhà trường
(Hotline: 0937 099 229) để được hướng dẫn.

Only for Students born in 2018 and earlier. Parents of Students born in 2019 or later, please contact our Admissions Office (Hotline: 0937 099 229) for assistance.

THÔNG TIN HỌC SINH/STUDENT’S INFORMATION


THÔNG TIN PHỤ HUYNH/PARENT’S INFORMATION


QUY ĐỊNH CHUNG/GENERAL TERMS

Mỗi phiếu dành cho 01 Học sinh/lần đăng ký.
Each Student/enrollment form/registration.

Các đối tượng Học sinh trong diện ưu tiên xét tuyển (bao gồm bước khảo sát đầu vào) được quy định theo thứ tự như sau: (mức độ ưu tiên giảm dần)
Students in priority for admission (including the placement tests) are defined in the following orders: (priority decreases as the list goes)

 1. Học sinh có Anh/Chị/Em ruột đang là Học sinh tại hệ thống trường Wellspring trên toàn quốc.
  Students whose siblings are current students of Wellspring school system nationwide.
 2. Học sinh là con cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại trường WSSG và các công ty khác thuộc Tập đoàn SSG.
  Children of staff, employees, and teachers at Wellspring Saigon and SSG Group.
 3. Học sinh có Anh/Chị/Em ruột cùng đăng ký tuyển sinh vào năm học 2024-2025 tại Wellspring Saigon.
  Students who have siblings and are applying together for the 2024-2025 academic year at Wellspring Saigon.
 4. Học sinh từng học tại Hệ thống Wellspring trên toàn quốc.
  Students used to study at Wellspring school system nationwide.
 5. Học sinh đang sống ở các khu dân cư của Tập đoàn SSG trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh: Saigon Pearl, Opal Tower, Thao Dien Pearl, Airport Plaza.
  Students living in SSG Group’s residential projects in Ho Chi Minh City like Saigon Pearl, Opal Tower, Thao Dien Pearl, Airport Plaza.
 6. Học sinh đăng ký dự tuyển theo chương trình tuyển sinh Năm học 2024-2025 của Trường Wellspring Saigon.
  Students registering under the enrollment program at Wellspring Saigon.

Thời gian tổ chức khảo sát dự kiến bắt đầu từ Tháng 2/2024 cho từng nhóm Học sinh theo thứ tự nêu trên.
Placement tests are scheduled to start from February 2024 for each group of students listed in the order above.